Gå til temameny Gå til toppsaker Gå til hovedtekst

Gå til temaforsiden: Sykefravær

Sykefravær i kommunene

Sykefraværet i norske kommuner er høyere enn i statlig og privat sektor. Hva er årsaken?

Svaret handler om hvem som jobber i kommunal sektor, og hvilke typer arbeid de utfører.

80 prosent av de kommunalt ansatte er kvinner. Sykefraværet blant kvinner er 50 prosent høyere enn blant menn. Kommunen har mange oppgaver innenfor sektorer som helse og omsorg. Der er det krevende jobber, med mange tunge løft. Disse yrkene har tradisjonelt høyt sykefravær.

Samtidig er det store forskjeller mellom kommunene. Sykefraværet varierer fra mellom 3,1 prosent og 15,9 prosent kommunene i mellom. Det forteller oss at mye kan gjøres for å redusere sykefraværet i kommunene.

Tall og fakta om sykefravær i kommunene

Kostnader og innsparingsmuligheter

Kommunesektorens samlede kostnader ved sykefravær

I følge beregninger fra KS er kostnadene ved sykefravær for kommunalforvaltning (kommuner og fylkeskommuner) 14 milliarder kroner per år. I tilegg har staten en kostnad på 7 milliarder kroner per år på grunn av dette sykefraværet. Kostnader er her definert som arbeidsgiverskostnader. Det er forutsatt at medarbeidere som er fraværende på grunn av sykdom blir erstattet av vikarer. Det er antatt at sykefraværet faller relativt like mye innenfor og utenfor arbeidsgiverperioden.

En reduksjon i sykefraværet på 20 prosent utgjør en innsparing på om lag 2,8 milliarder kroner per år for kommunalforvaltningen. Dette utgjør ca. 5400 årsverk i kommunalforvaltningen.

En reduksjon på 1 prosentpoeng i sykefraværet utgjør om lag 1,4 mrd kroner per år for kommunalforvaltningen, dette tilsvarer ca. 2700 årsverk i kommunalforvaltningen.

Kostnader ved sykefravær i hver enkelt kommune

Hva arbeidsgiver må betale av kostnadene knyttet til et sykefravær, er avhengig av lønnsnivået til den syke samt varigheten av sykefraværet. Selv om kommunen får refundert deler av utgiftene ved sykefravær utover arbeidsgiverperioden, er det en rekke kostnader kommunen selv må dekke. Dette gjelder blant annet:

 • pensjonskostnader
 • arbeidsgiveravgift av feriepenger og pensjon
 • feriepenger av lønn utover 6G
 • feriepengeavsetning av lønn inntil 6G utover 48 sykefraværsdager

KS har utarbeidet to modeller for beregning av kommunens kostnader ved sykefravær[3]:

 • En modell som viser kommunens/fylkeskommunenes totale kostnad ved sykefravær
 • En modell som viser hva sykefraværet for enkeltansatte koster arbeidsplassen, forutsatt brukt på den enkelte arbeidsplass.

Hvordan redusere sykefraværet i kommunene?

Erfaringer fra Kvalitetskommuneprogrammet:

Kvalitetskommuneprogrammet har vært en av regjeringens viktigste satsinger på sykefravær og kvalitet i kommunal sektor de siste årene. Programmet er et samarbeid mellom staten, KS og partene i arbeidslivet. For mer om programmet: www.kvalitetskommuner.no

Lavt sykefravær gir en stabilitet i personalsituasjonen som kan bety mye for innbyggernes opplevelse av kvaliteten i den kommunale tjenesten. Samtidig vil nedgang i sykefraværet kunne bety reduserte kostnader, som også vil kunne komme tjenestemottakerne til gode. Måleverktøy og godt datagrunnlag er viktig for å synliggjøre resultater både internt og eksternt, for å beregne kostnader ved fravær og for å sammenlikne kommunen med andre kommuner.

Det er komplekse årsaker til sykefravær, og det finnes ingen enkle forklaringer på hva variasjoner i nivå og utvikling skyldes. Men det er likevel mye kommunene kan gjøre for å redusere sykefraværet. Erfaringene fra Kvalitetskommuneprogrammet tyder på at kommuner der sentrale aktører i rådhuset, og rådmannen spesielt, har initiert sykefraværs­prosjekter eller vært involvert i disse prosjektene, har en gunstig utvikling i sitt sykefravær. Dette kan bety at det er viktig at sentrale aktører er oppriktig interesserte i fraværsarbeid og gir tydelige signaler om at dette er viktig for kommunen. Videre tyder erfaringen fra programmet på at det er viktig at det settes av ressurser til sykefraværsarbeidet. Et godt lokalt samarbeid mellom politikere, administrativ ledelse og tillitsvalgte/ansatte om arbeidet med sykefraværsreduksjon ser også ut til å bidra til reduksjon i sykefraværet. Videre kan flere kvalitetskommuner vise til gode resultater på tiltak rettet spesielt mot grupper med høy risiko for sykefravær som for eksempel gravide og eldre arbeidstakere.

KS sin tiltakspakke på sykefravær

KS tilbyr hjelp og verktøy til kommunene for å redusere sykefraværet. KS sin tiltakspakke er en samling av en rekke tiltak rettet inn mot sykefraværsreduksjon. Hovedinnholdet i pakken er rettet inn mot tilbud om mer bistand til kommuner som ønsker hjelp med reduksjon av sykefravær.[4]

Gode eksempler

Det finnes mange kommuner som kan vise til et godt sykefraværsarbeid og reduksjon i sykefraværet.

Innenfor Kvalitetskommuneprogrammet er det flere eksempler på kommuner som har oppnådd resultater i sykefraværsarbeidet.

Mer om disse eksemplene og historiene på nettsidene til Kvalitetskommuneprogrammet.

Mandal kommune – Tillitsprosjektet

En kommune som ofte trekkes frem er Mandal kommune med ”Tillitsprosjektet.” Mer om dette arbeidet finner du på Mandal kommune sine nettsider.

Film om prosjektet i Mandal.

Bødo – langtidsfrisk kommune

I Bodø kommune er det satset på prosjektet Helsefremmende og langtidsfrisk. Det er satt i verk nye prosedyrer for oppfølging av sykemeldte og det jobbes med å utvikle en bedre nærværskultur der medarbeidere kan komme på jobb selv om de ikke er 100 % friske. I enkelte enheter i kommunen er sykefraværet halvert etter at prosjektet startet.

Film om Bodø kommune sitt arbeid med å redusere sykefraværet i barnehagene.

Aktuelle lenker


[1] Mer om utviklingen i sykefraværet 4. kvartal 2008 til 3. kvartal 2009

[2] Sammenligning av sykefraværsstatistikker mellom KS, SSB og andre.

[3] Beregningsmodellene finner du på KS sine nettsider

[4] Mer om KS sin tiltakspakke

Siste aktuelle saker
 1. Sykefraværet går ned
  22. juni 2010

  Sykefraværet er redusert med 8,9 prosent fra første kvartal 2009 til første kvartal i år. – Nedgangen kan bety at vi har snudd den negative utviklingen i sykefraværet, sier statsmininister Jens Stoltenberg.

 2. Inviterte til samråd om ungdomsledighet
  10. mai 2010

  I løpet av de siste 20 årene er antallet unge under 29 år som mottar uføreytelser tredoblet til mer enn 11 500 personer. Karriereplanlegging, individuell tilpasning og flere lærlingeplasser kan forebygge utstøting fra arbeidslivet.

 
Hei og hå!

Aktiviteten på nettsidene er avsluttet

Disse nettsidene var en del av regjeringens prosjekt Samarbeid for arbeid. Prosjektet hadde som formål å invitere til debatt om hvordan vi best kan bevare og videreutvikle velferdssamfunnet. På disse sidene finner du fortsatt eksempler på debatter, blogger og innspill om sykefravær.

Fortell oss om aktuelle innlegg og artikler


 1. 1
  Enig
  0
  Uenig

  – For mange på trygd - Sarpsborg Arbeiderblad


  – For mange på trygd
  Sarpsborg Arbeiderblad
  Simen Markussen (31) fra Sarpsborg driver forskning på sykefraværet i Norge. Han mener mange havner på trygd altfor lett. – Det norske systemet med full ...

 2. 0
  Enig
  0
  Uenig

  Hva skal vi gjøre med det syke Norge?

  Leserbrev som stod på trykk i ulike aviser i juni 2010: Sykefraværet i Norge er stadig under debatt. Alle er enige i at det er altfor høyt. Det vanskelige spørsmålet er imidlertid: hvordan redusere sy…
 3. 3
  Enig
  1
  Uenig

  Livets lotteri

  AV MAGNUS E. MARSDAL Trykt i Klassekampen 31.7.2010. Sykefraværet har falt kraftig, men det politiske dramaet pågår for fullt. Er det noen som husker saken som skapte et helvetes leven mellom LO-led…
 4. 0
  Enig
  0
  Uenig

  Norges friskeste bedrift - Hegnar Online


  Norges friskeste bedrift
  Hegnar Online
  På en rangering av 70 av de 100 største norske bedriftene er Det Norske Veritas og Telenor blant selskapene som kommer best ut, med et sykefravær på ...

  og mer »
 5. 2
  Enig
  1
  Uenig

  Nordmenn ærlige om sykefravær

  En undersøkelse blant europeiske land viser at nordmenn skulker jobben mindre enn andre. Aon Consulting har funnet ut at 120 millioner sykedager er et resultat av at folk skulker jobben uten å være s…
 6. 0
  Enig
  1
  Uenig

  Et brutalt arbeidsliv?

  DEBATT: LO hevder at et stadig mer brutalt arbeidsliv støter folk ut. Undersøkelser tyder på at folk har fått det bedre. Hva skal vi tro? I turbulensen rundt sykefraværet har det oppstått en interessa…
 7. 0
  Enig
  0
  Uenig

  Mirakelet som gjør syke friske - Nettavisen


  Mirakelet som gjør syke friske
  Nettavisen
  Sykefraværet går ned, selv om vi ikke er særlig friskere. Et mirakel! Sykefraværet er 10 prosent lavere enn i fjor. Det er svært gledelig, men det aller ...

  og mer »
 8. 1
  Enig
  0
  Uenig

  Redusert sykefravær: Gode nyheter og helt i tråd med ønsket utvikling som følge av den nye IA-avtalen. http://bit.ly/c0zQHi

  Redusert sykefravær: Gode nyheter og helt i tråd med ønsket utvikling som følge av den nye IA-avtalen. http://bit.ly/c0zQHi
 9. 0
  Enig
  0
  Uenig

  Legemeldt sykefravær ned med 9,7 prosent

  - Dette er svært positivt og kan være en start på veien mot et mer inkluderende arbeidsliv, sier leder av Allmennlegeforeningen Trond Egil Hansen.
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 10
 5. 11